Salgsbetingelser Motorcenter Norway AS

 

 1. Innledning

Nedenfor følger våre standard salgsbetingelser for tjenester og varer. 

 

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere, særlig Lov om forbrukerkjøp. 

 

 1. Generelt

Disse salgsvilkår gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Motorcenter Norway AS til forbrukere/kunder. 

 

 1. Avtaleparter

Selger er Motorcenter Norway AS og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den person eller bedrift som er oppgitt i bestillingen, og betegnes i det etterfølgende som kjøper/kjøperen. 

 

Informasjon om Motorcenter Norway AS: 

 • Org nr. 922 184 925 
 • Adresse: Kroheiveien, 4380 Hauge i Dalane 
 • Telefon: 954 88 106 
 • Epost: contact@motorcenternorway.no  

 

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for kjøperen når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Bestillingen er bindende for selgeren når bestillingen er bekreftet. Kjøperen bekrefter i bestillingen at vedkommende er over 18 år. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

 

 1. Partenes plikter

Før oppstart av leveransen skal kjøperen gi selgeren alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for tjenesten eller varen som skal leveres.  

Kjøperen er ansvarlig for å gi selgeren skriftlig informasjon som er relevant for selger å vite i forbindelse med leveranse av vare eller tjeneste. 

 

 1. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling ved bestilling eller ved levering. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen leveres. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. 

 

 1. Levering

Levering er skjedd når varen eller tjenesten er levert. 

Leveringstidspunkt avtales mellom partene ved bestilling. 

 

 1. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med disse salgsbetingelser. 

 

 1. Avbestilling og angrerettved kjøp av varer

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. 

 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig. 

 

Angrefristen begynner å løpe: 

 

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. 
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varere, løper fristen fra dagen etter første vare er mottatt. 
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. 

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 

 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 

 

Last ned angrerettskjema her 

 

 1. Reklamasjonpå varer 

Hvis det foreligger en forsinkelse eller mangel på varer må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg forsinkelsen eller mangelen. Reklamasjon kan skje senest innen to år. Dersom varen eller resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

Reklamasjonen bør av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

 

 1. Forsinkelse og mangler – kjøperens rettigheter

Dersom selgeren ikke leverer i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, retting, omlevering, heveavtalen og/eller kreve erstatning for direkte tap fra selgeren. Kravet bør fremsettes skriftlig. Innholdet i misligholdsbeføyelsene følger bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. 

 

Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd. 

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette. 

 

13. Kjøp av sesongkort

 

Sesongkortets gyldighet skal opplyses om ved kjøp av sesongkort. Bruk av sesongkortet må skje innen sesongkortets utløpsdato.  

Alle sesongkort er personlige, og hvert kort kan kun benyttes av personen det er registrert på. 

Ved kjøp av sesongkort kan kjøpet heves innen 14 dager fra kjøpsdato, men ikke etter at sesongkortet er tatt i bruk. 

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. For å kunne bruke angreretten må kjøper underrette selger på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen, fks. i et brev sendt med post eller via epost til:  

 

Motorcenter Norway AS 

Kroheiveien 

4380 Hauge i Dalane 

Norway 

Epost: contact@motorcenternorway.no 

  

Kjøper kan benytte vedlagte  angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk. 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at kjøper sender meldingen om at kjøper vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

Dersom kjøper går fra avtalen ved bruk av angreretten, skal selger tilbakebetale alle betalinger mottatt fra kjøper vedrørende denne avtale, uten unødig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag selger mottar melding om kjøpers beslutning om å gå fra denne avtalen. 

Selger foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som kjøper benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kjøper uttrykkelig har avtalt noe annet med selger. 

I alle tilfeller vil kjøper ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. 

 

14. Kjøp avbanetidkjøreopplevelserdrop in og billetter til arrangement: 

Ved kjøp og booking av en kjøreopplevelse eller arrangement som er knytte til en konkret dato/klokkeslett/tidsperiode kan ikke kjøpet heves, da dette anses som en tjeneste omfattet av unntaket i Angrerettsloven § 22. 

 

15. Endring av bookettid: 

Motorcenter Norway AS booker banedager og planlegger bemanning basert på ordrereserve. 

Dersom kjøper ønsker å endre en allerede booket kjøreopplevelse, må endringen skje minimum 2 måneder før gjennomføringsdato. Kontakt Motorcenter Norway AS for å endre booket tid: contact@motorcenternorway.no  

Har kjøper booket en opplevelse/tjeneste hvor gjennomføringsdatoen er innenfor 2 måneder i tid, kan ikke opplevelsen/tjenesten avbestilles og allerede innbetalt beløp vil ikke bli refundert. 

 

16. Betingelser for kjøp av banemeterfra KNA Raceway AS: 

 

Ved kjøp av banemeter via Motorcenter Norway AS sin nettbutikk, er selger KNA Raceway AS. Kjøp av banemeter betales med valgt betalingsmetode. Kjøper er innforstått med at han/hun ved banemeterkjøp bare blir symbolsk eier av kjøpte antall meter, og at kjøpet ikke gir juridisk eller formelt eierskap i banen. 

Kjøper har rett til å gå fra avtalen om kjøp av banemeter innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. 

For å kunne bruke angreretten må kjøper underrette selger på en utvetydig måte om hans beslutning om å gå fra avtalen, fks. i et brev sendt med post eller via epost til: 

 

Adresse 

KNA Raceway AS 

Kroheia,  

4380 Hauge i Dalane  

Epost: post@knaraceway.no 

 

Kjøper kan benytte vedlagte  angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk. 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at kjøper sender meldingen om at han vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

Dersom kjøper går fra avtalen om kjøp av banemeter, skal selger tilbakebetale alle betalinger selger har mottatt fra kjøper vedrørende dette kjøpet, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag selger mottar melding om kjøpers beslutning om å gå fra avtalen. 

Selger foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som kjøper benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kjøper uttrykkelig har avtalt noe annet med selger. 

I alle tilfeller vil kjøper ikke bli pålagt gebyr som følge av tilbakebetalingen. 

 

17. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene etter omstendighetene holde varen eller tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevetsamt kreve erstatning fra kjøperen. Innholdet i misligholdsbeføyelsene følger bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. 

 

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

 

18. Personopplysningerog personvernerklæring

Følgende personvernerklæringen informerer om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du benytter våre tjenester og om dine rettigheter: 

 

a) Personopplysninger som innhentes og behandles 

Vi innhenter personopplysninger for å tilby og forbedre vår tjeneste til deg. Ved bruke av våre tjenester kan vi be om personopplysninger for å ta kontakt eller identifisere deg. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer, e-postadresse og bruksdata. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til tjenesten. 

 

b) Formålet med behandling av personopplysninger 

 • Å ta kontakt og tilby våre tjenester 
 • Å gi tilgang til våre tjenester 
 • Å sende relevant informasjon 
 • Å gi kundeservice og støtte 

 

c) Lagringstid 
Dine personopplysninger blir lagret så lenge du er kunde hos oss, og i minst tre år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst fem år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning. Utenfor kundeforhold slettes personopplysninger etter at databehandlingen er avsluttet. 

 

d) Rettigheter 
I henhold til norsk lov kan du når som helst få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, og få disse rettet eller slettet dersom du ønsker det, ved å sende oss en e-post (contact@motorcenternorway.no) 

 

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. 

 

e) Informasjonskapsler 
Websiden benytter ikke-identifiserbare opplysninger via informasjonskapsler for å måle trafikken på websiden og for å forbedre brukeropplevelsen. Om du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler kan du slå av «cookies» i din nettleser. 

 

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. 

 

19. Priser

Den oppgitte prisen for varen og/eller tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, inklusiv mva. 

 

20. Oppmøtedagved booket arrangement/aktivitet:

Vær ute i god tid. 

Oppmøtetid er minimum 30 minutter før booket arrangement. 

Dvs. har du eksempelvis booket kjøring klokken 12.00-13.00 er oppmøte senest 11.30. Vi anbefaler alle å møte opp ca. 1 time før, slik at man har god tid. Hvis du møter for sent, kan vi ikke garantere at kjøreopplevelsen kan gjennomføres og at den således er å betegne som tapt. 

NB! Den som skal kjøre/gjennomføre kjøreopplevelsen må fylle ut en skadesløshetserklæring før oppmøte. 

Unntaket er dersom du ikke skal kjøre selv og den som skal kjøre ikke skal vite noe før oppmøte (eks. overraskelse). Dersom du har booket en opplevelse som passasjer, trenger du ikke å fylle ut skadeløshetserklæringen. 

  

21. Ved oppmøte

Se etter Motorcenter Norway AS-flagg eller annet materiell som viser oppmøtepunkt når du ankommer banen. Spør gjerne funksjonærer eller andre om bistand. Det kan av praktiske årsaker være vanskelig å nå oss per telefon og mail på eventdagene, men vi prøver etter beste evne å være tilgjengelige. 

Ved utøvelse av motorsportidrett på anlegget kreves følgende: 

 • Førerkort – Dette er et absolutt krav for kjøreopplevelser der du selv skal kjøre  
 • Gyldig lisens – for aktiviteter hvor dette kreves. 
 • Gyldig sesongkort – dette er et absolutt krav hvis du skal bruke dette  
 • Bekledning og kjøreutstyr som er godkjent i henhold til krav for aktiviteten du skal utøve  

 

22. Bruk av biler:

Våre kjøreopplevelser gjennomføres med en eller flere biler. Dersom noe uforutsett skulle skje og dette fører til at den aktuelle bilen/bilene du har bestilt ikke er tilgjengelig, uansett årsak, gjennomføres opplevelsen med en av de andre bilene av samme klasse vi har med oss på gjennomføringsdagen.  

Det samme er gjeldene dersom man har booket en aktivitet der man kan velge foretrukket bil, men for mange har foretrukket samme bil innenfor en kjøretime. Om ønskelig, og hvis mulig, kan man bytte bil på stedet den aktuelle kjøredagen. 

Bruker du din egen bil til kjøreopplevelse, skal denne være EU-godkjent og til enhver tid møte krav til EU-kontroll mens kjøring på Motorcenter Norway foregår. 

  

23. Værforbehold:

Vi kjører i utgangspunktet uansett vær. 

Ved helt ekstreme værforhold vil kjøringen kunne bli stoppet eller avlyst. Dersom du som følge av dette ikke får kjørt vil du automatisk få tilbud om en ny dato for gjennomføring. 

Vær oppmerksom på at vi av sikkerhetsmessige årsaker er nødt til å ta visse forhåndsregler etter værforholdene. Det betyr at det kan forekomme hastighetsbegrensninger basert på instruktørens vurdering av situasjonen. 

24. Publikum ved trening

Inngang for å overvære trening er gratis for alle. Ta gjerne med venner, kolleger eller familie. Merk at det er visse begrensninger for hvor små barn kan oppholde seg ved banen. 

  

25. Konfliktløsning 

Ved eventuelle klager som kjøper måtte ha, skal disse rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

Salgsbetingelser KNA Raceway AS

 

1. Innledning

Nedenfor følger våre standard salgsbetingelser for tjenester og varer. 

 

2. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere, særlig Lov om forbrukerkjøp. 

 

3. Generelt

Disse salgsvilkår gjelder for alt salg av varer og tjenester fra KNA Raceway Norway AS til forbrukere/kunder. 

 

4. Avtaleparter

Selger er KNA Raceway AS og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den person eller bedrift som er oppgitt i bestillingen, og betegnes i det etterfølgende som kjøper/kjøperen. 

 

Informasjon om KNA Raceway AS: 

 • Org nr. 922 637 382 
 • Adresse: Kroheiveien, 4380 Hauge i Dalane 
 • Telefon: 481 62 865 
 • Epost: post@knaraceway.no  

 

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for kjøperen når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Bestillingen er bindende for selgeren når bestillingen er bekreftet. Kjøperen bekrefter i bestillingen at vedkommende er over 18 år. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

 

6. Partenes plikter

Før oppstart av leveransen skal kjøperen gi selgeren alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for tjenesten eller varen som skal leveres.  

Kjøperen er ansvarlig for å gi selgeren skriftlig informasjon som er relevant for selger å vite i forbindelse med leveranse av vare eller tjeneste. 

 

7. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling ved bestilling eller ved levering. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen leveres. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. 

 

8. Levering

Levering er skjedd når varen eller tjenesten er levert. 

Leveringstidspunkt avtales mellom partene ved bestilling. 

 

9. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med disse salgsbetingelser. 

 

10. Avbestilling og angrerett ved kjøp av varer

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. 

 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig. 

 

Angrefristen begynner å løpe: 

 

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. 
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varere, løper fristen fra dagen etter første vare er mottatt. 
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. 

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 

 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 

 

Last ned angrerettskjema her 

 

11. Reklamasjon på varer 

Hvis det foreligger en forsinkelse eller mangel på varer må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg forsinkelsen eller mangelen. Reklamasjon kan skje senest innen to år. Dersom varen eller resultatet av tjenesten er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

Reklamasjonen bør av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

 

12. Forsinkelse og mangler – kjøperens rettigheter

Dersom selgeren ikke leverer i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, retting, omlevering, heveavtalen og/eller kreve erstatning for direkte tap fra selgeren. Kravet bør fremsettes skriftlig. Innholdet i misligholdsbeføyelsene følger bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. 

 

Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd. 

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette. 

 

13. Kjøp av sesongkort

 

Sesongkortets gyldighet skal opplyses om ved kjøp av sesongkort. Bruk av sesongkortet må skje innen sesongkortets utløpsdato.  

Alle sesongkort er personlige, og hvert kort kan kun benyttes av personen det er registrert på. 

Ved kjøp av sesongkort kan kjøpet heves innen 14 dager fra kjøpsdato, men ikke etter at sesongkortet er tatt i bruk. 

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. For å kunne bruke angreretten må kjøper underrette Motorcenter Norway AS, som er selskapet som behandler sesongkortkjøp, på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen, fks. i et brev sendt med post eller via epost til:  

 

Motorcenter Norway AS 

Kroheiveien 

4380 Hauge i Dalane 

Norway 

Epost: contact@motorcenternorway.no 

  

Kjøper kan benytte vedlagte  angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk. 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at kjøper sender meldingen om at kjøper vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

Dersom kjøper går fra avtalen ved bruk av angreretten, skal selger tilbakebetale alle betalinger mottatt fra kjøper vedrørende denne avtale, uten unødig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag selger mottar melding om kjøpers beslutning om å gå fra denne avtalen. 

Selger foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som kjøper benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kjøper uttrykkelig har avtalt noe annet med selger. 

I alle tilfeller vil kjøper ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. 

 

14. Kjøp avbanetid, kjøreopplevelser, drop in og billetter til arrangement:

Ved kjøp og booking av en kjøreopplevelse eller arrangement som er knytte til en konkret dato/klokkeslett/tidsperiode kan ikke kjøpet heves, da dette anses som en tjeneste omfattet av unntaket i Angrerettsloven § 22. 

 

15. Endring av booket tid:

Motorcenter Norway AS booker banedager og planlegger bemanning på vårt motorsportanlegg basert på ordrereserve. 

Dersom kjøper ønsker å endre en allerede booket kjøreopplevelse, må endringen skje minimum 2 måneder før gjennomføringsdato. Kontakt Motorcenter Norway AS for å endre booket tid: contact@motorcenternorway.no  

Har kjøper booket en opplevelse/tjeneste hvor gjennomføringsdatoen er innenfor 2 måneder i tid, kan ikke opplevelsen/tjenesten avbestilles og allerede innbetalt beløp vil ikke bli refundert. 

 

16. Betingelser for kjøp av banemeterfra KNA Raceway AS:

Ved kjøp av banemeter via Motorcenter Norway AS sin nettbutikk, er selger KNA Raceway AS. Kjøp av banemeter betales med valgt betalingsmetode. Kjøper er innforstått med at han/hun ved banemeterkjøp bare blir symbolsk eier av kjøpte antall meter, og at kjøpet ikke gir juridisk eller formelt eierskap i banen. 

Kjøper har rett til å gå fra avtalen om kjøp av banemeter innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. 

For å kunne bruke angreretten må kjøper underrette selger på en utvetydig måte om hans beslutning om å gå fra avtalen, fks. i et brev sendt med post eller via epost til: 

 

Adresse:  

KNA Raceway AS 

Kroheia,  

4380 Hauge i Dalane  

Epost: post@knaraceway.no 

 

Kjøper kan benytte vedlagte  angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk. 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at kjøper sender meldingen om at han vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

Dersom kjøper går fra avtalen om kjøp av banemeter, skal selger tilbakebetale alle betalinger selger har mottatt fra kjøper vedrørende dette kjøpet, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag selger mottar melding om kjøpers beslutning om å gå fra avtalen. 

Selger foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som kjøper benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kjøper uttrykkelig har avtalt noe annet med selger. 

I alle tilfeller vil kjøper ikke bli pålagt gebyr som følge av tilbakebetalingen. 

 

16. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene etter omstendighetene holde varen eller tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet, samt kreve erstatning fra kjøperen. Innholdet i misligholdsbeføyelsene følger bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven. 

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

 

17. Personopplysningerog personvernerklæring

Følgende personvernerklæringen informerer om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du benytter våre tjenester og om dine rettigheter: 

 

a) Personopplysninger som innhentes og behandles

Vi innhenter personopplysninger for å tilby og forbedre vår tjeneste til deg. Ved bruke av våre tjenester kan vi be om personopplysninger for å ta kontakt eller identifisere deg. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer, e-postadresse og bruksdata. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til tjenesten. 

 

b) Formålet med behandling av personopplysninger

 • Å ta kontakt og tilby våre tjenester 
 • Å gi tilgang til våre tjenester 
 • Å sende relevant informasjon 
 • Å gi kundeservice og støtte 

 

c) Lagringstid
Dine personopplysninger blir lagret så lenge du er kunde hos oss, og i minst tre år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst fem år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning. Utenfor kundeforhold slettes personopplysninger etter at databehandlingen er avsluttet. 

 

d) Rettigheter
I henhold til norsk lov kan du når som helst få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, og få disse rettet eller slettet dersom du ønsker det, ved å sende oss en e-post (contact@motorcenternorway.no) 

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. 

 

e) Informasjonskapsler
Websiden benytter ikke-identifiserbare opplysninger via informasjonskapsler for å måle trafikken på websiden og for å forbedre brukeropplevelsen. Om du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler kan du slå av «cookies» i din nettleser. 

 

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. 

 

18. Priser

Den oppgitte prisen for varen og/eller tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter, inklusiv mva. 

 

19. Oppmøtedagved booket arrangement/aktivitet:

Vær ute i god tid. 

Oppmøtetid er minimum 30 minutter før booket arrangement. 

Dvs. har du eksempelvis booket kjøring klokken 12.00-13.00 er oppmøte senest 11.30. Vi anbefaler alle å møte opp ca. 1 time før, slik at man har god tid. Hvis du møter for sent, kan vi ikke garantere at kjøreopplevelsen kan gjennomføres og at den således er å betegne som tapt. 

NB! Den som skal kjøre/gjennomføre kjøreopplevelsen må fylle ut en skadesløshetserklæring før oppmøte. 

Unntaket er dersom du ikke skal kjøre selv og den som skal kjøre ikke skal vite noe før oppmøte (eks. overraskelse). Dersom du har booket en opplevelse som passasjer, trenger du ikke å fylle ut skadeløshetserklæringen. 

  

20. Ved oppmøte

Se etter Motorcenter Norway AS-flagg eller annet materiell som viser oppmøtepunkt når du ankommer banen. Spør gjerne funksjonærer eller andre om bistand. Det kan av praktiske årsaker være vanskelig å nå oss per telefon og mail på eventdagene, men vi prøver etter beste evne å være tilgjengelige. 

Ved utøvelse av motorsportidrett på anlegget kreves følgende: 

 • Førerkort – Dette er et absolutt krav for kjøreopplevelser der du selv skal kjøre  
 • Gyldig lisens – for aktiviteter hvor dette kreves. 
 • Gyldig sesongkort – dette er et absolutt krav hvis du skal bruke dette  
 • Bekledning og kjøreutstyr som er godkjent i henhold til krav for aktiviteten du skal utøve  

 

21. Bruk av biler

Våre kjøreopplevelser gjennomføres med en eller flere biler. Dersom noe uforutsett skulle skje og dette fører til at den aktuelle bilen/bilene du har bestilt ikke er tilgjengelig, uansett årsak, gjennomføres opplevelsen med en av de andre bilene av samme klasse som Motorcenter Norway AS har tilgjengelig på gjennomføringsdagen.  

Det samme er gjeldene dersom man har booket en aktivitet der man kan velge foretrukket bil, men for mange har foretrukket samme bil innenfor en kjøretime. Om ønskelig, og hvis mulig, kan man bytte bil på stedet den aktuelle kjøredagen. 

Bruker du din egen bil til kjøreopplevelse, skal denne være EU-godkjent og til enhver tid møte krav til EU-kontroll mens kjøring på Motorcenter Norway foregår. 

  

22. Værforbehold:

Vi kjører i utgangspunktet uansett vær. 

Ved helt ekstreme værforhold vil kjøringen kunne bli stoppet eller avlyst. Dersom du som følge av dette ikke får kjørt vil du automatisk få tilbud om en ny dato for gjennomføring. 

Vær oppmerksom på at vi av sikkerhetsmessige årsaker er nødt til å ta visse forhåndsregler etter værforholdene. Det betyr at det kan forekomme hastighetsbegrensninger basert på instruktørens vurdering av situasjonen. 

23. Publikum ved trening

Inngang for å overvære trening er gratis for alle. Ta gjerne med venner, kolleger eller familie. Merk at det er visse begrensninger for hvor små barn kan oppholde seg ved banen. 

  

 

24. Konfliktløsning

Ved eventuelle klager som kjøper måtte ha, skal disse rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr